Web Development
Video/Text

BUILDING AN E-COMMERCE PRESENCE

4 Chapters 14 Lessons

Course Description

Trong khóa học này, bạn sẽ được hướng dẫn cách xây dựng sự hiện diện thương mại điện tử, bao gồm sự hiện hiện trên web, email, social và mobile.

Pen