Business and Management
Text

BUSINESS MODEL 101

5 Chapters 11 Lessons Easy

Course Description

Khóa học này giới thiệu khái niệm mô hình kinh doanh, một số mô hình kinh doanh phổ biến cũng như công cụ dùng để mô tả/thiết kế mô hình kinh doanh.

Pen