Business Analytics
Video

THU THẬP DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VỚI PHUONGFORM

4 Lessons Easy

Course Description

Trong khóa học này, bạn sẽ biết cách thiết kế một form để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu với những tính năng thiết kế và báo cáo vượt trội, đặc biệt là tính năng thúc đẩy thu thập dữ liệu dựa trên sức mạnh cộng đồng.

Pen